Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego - Komenda Powiatowa Policji we Wschowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

W celu zapewnienia osobom uprawnionym możliwości wyboru dogodnej formy kontaktu w Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie udostępniane są następujące środki wspierające komunikowanie się:

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy, dla której właściwa jest jednostka Policji może wybrać jeden ze sposobów dokonania zgłoszenia potrzeby skorzystania z usługi:

1.       poczta elektroniczna: dyzurny.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl, (obsługa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30)

2.       SPRAWY PILNE

          dyzurny.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl,

           nr telefonu: 47  79 43 211

 3. wiadomości SMS: 605 539 067

 4. faks: 47 79 43 215

 5. platforma ePUAP: ePUAP

dostępne usługi:

- pismo ogólne do podmiotu publicznego,

- skargi, wnioski, zapytania do urzędu.

6. strona internetowa: https://www.wschowa.policja.gov.pl - z funkcją powiekszania tekstu znajdującą się w prawym górnym rogu strony

 

https://bip.wschowa.policja.gov.pl - z funkcją wyświeltenia wersji tekstowej znajdującą się w prawym dolnym rogu strony

Pomoc osoby przybranej

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo – migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 182 poz. 1228).

 

Skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

Osoba uprawniona w celu załatwienia sprawy w urzędzie może skorzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. Nie wyklucza to możliwości skorzystania z innych uprawnień.

 

Zapewnienie dostępu do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie zapewnia osobie uprawnionej dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu. bezpłatne przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Rejestr tłumaczy języka migowego

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

- wysyłając wiadomość  na adres poczty elektronicznej dyżurny.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

- dzwoniąc pod numer 47 79 43 211

- składając pisemny wniosek w Punkcie Recepcyjnym

 

W zgłoszeniu należy wskazać następujące dane:

  1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,

  2. imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),

  3. rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Komendy, która sprawę realizuje),

  4. propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w KPP),

  5. kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),

  6. preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Komendy będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania maila lub faksu.

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie zapewnia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. O terminie i miejscu spotkania z właściwym merytorycznie pracownikiem Komendy Powiatowej Policji we Wschowie tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia się osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem i wyznacza się możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje się na inną formę realizacji dostępu do usług.

 

Udostępnianie dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

 

DANE TELEADRESOWE  I GODZINY PRACY

 

 

Metryczka

Data publikacji : 04.12.2014
Data modyfikacji : 08.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji we Wschowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Szwarc
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Szwarc Zespół ds. Informatyki i Łączności
Osoba modyfikująca informację:
Maja Piwowarska
do góry